Indeks inkluzivnosti u sistemu obrazovanja

10.12.2012.  //  Novosti  //  Nema komentara

„ Škola je mjesto gdje se svako dijete treba osjećati sigurno i prihvaćeno, bez obzira na svoje različitosti. Škole će u budućnosti raditi na unapređenju obrazovnih praksi, kako bi se osiguralo da se svako dijete dobro osjeća u školi i da je škola mjesto za svako dijete. To je osnovna poruka Indeksa inkluzivnosti,“ rekla je direktorica Save the children, Andrea Žeravčić na press konferenciji na kojoj su predstavljena najvažnija postignuća, slučajevi dobre prakse i održiva rješenja pri primjeni specifične metodologije  Indeksa inkluzivnosti u sistemima obrazovanja.

Kroz četiri godine, u preko 200 centralnih škola, rađeno je na jačanju kapaciteta nastavnika, školskih uprava, roditelja, djece i drugih aktera u lokalnim zajednicama koji su na osnovu edukacija o indeksu inkluzivnosti i obrazovanju za društvenu pravdu, radili procjene svojih škola da bi napravili akcione planove za unapređenje inkluzivnih praksi u školama i zajednicama.

Žeravčić je dodala da Indeks inkluzivnosti promatra školsku sredinu kroz pedeset različitih indikatora inkluzivnosti, nije fokusiran samo na obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, već je akcenat i na obrazovanju djece iz marginaliziranih i manjinskih skupina, siromašnih, ruralnih sredina.  „ Ovo je proces, prakse su unapređenje prema evaluacijama koje su do sada rađene, ali i dalje obrazovne institucije, ministarstva, lokalne zajednice, nadležne institucije trebaju raditi kako bi se osiguralo ono čemu svi stremimo, a to je inkluzivno obrazovanje za svako dijete,“ rekla  je Žeravčić.

Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH, rekao je kako na putu ka EU Bosna i Hercegovina mora prevazići poteškoće u savladavanju prepreka i suočiti se sa novim preprekama u osiguravanju socijalne i obrazovne isključenosti.

„ Pojam inkluzivnog obrazovanja se referentno veže za obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. Jedan od problema je i postojanje fenomena predrasuda za djecu sa raznim oblicima onesposobljenja, kao i prema pripadnicima nacionalnih manjina, posebno prema pripadnicima romske nacionalnosti. Inkluzija kao proces u svom središtu ima sistem i objedinjavanje svih elemenata koje obezbjeđuju i osiguravaju integraciju u BiH i u regionu i to je proces koji traje.“ Husić je podsjetio i na prepreke pri realizaciji inkluzivnih metoda. Među najvećim problemima navedeno je nedovoljno izdvajanje finansijskih sredstava za angažovanje stručnjaka različitih profila za pomoć nastavnicima pri izradi i realizaciji individualiziranih planova i programa.

Kao metodologija koja se uspješno primjenjuje u 30-ak zemalja svijeta, Indeks inkluzivnosti pomaže školama u smanjivanju prepreka učenju, te potiče učešće sve djece u školskom razvoju, kao i uključivanje lokalnih zajednica u rad i razvoj škola. Osnovni cilj primjene Indeksa jeste da obrazovne vlasti, prosvjetni radnici i odgovorni u općinama postanu  posvećeni osiguravanju aktivnog učešćaodgovornostitransparentnosti i inkluzivnosti u obrazovanju. Misija OSCE-a i Save the Children, u saradnji sa nadležnim obrazovnim institucijama, od 2008. godine širom BiH provode  Indeks inkluzivnosti.

 

Ermina Skorupan, Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.